Nie masz konta? Zarejestruj się!

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu webankieter.pl (zwanym dalej Serwisem).
 2. Serwis jest dostępny dla osób prawnych i fizycznych (zwanych dalej Użytkownikami) po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Niektóre funkcje Serwisu są także dostępne za darmo.
 3. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Serwis przeznaczony jest do tworzenia ankiet online w celu przeprowadzenia badań na określonej grupy docelowej. Użytkownik może dowolnie definiować ankiety zgodnie z potrzebami przeprowadzanych badań z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.
 2. Usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie oraz dostęp do określonych przez Właściciela funkcjonalności Serwisu. Usługą płatną jest możliwość korzystania z funkcji oznaczonych jako płatne.
 3. Po wygaśnięciu opłaconego przez Użytkownika abonamentu, Właściciel zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych funkcji Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji cenowej w dogodnym dla siebie czasie.
 5. Abonament korzystania z funkcji Serwisu nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora.
 6. Abonament może zostać opłacony w następujący sposób:
  • za pomocą przelewu bankowego.
  • za pomocą SMSa
 7. Dostęp do usług bezpłatnych jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy.
 8. Dostęp do usług płatnych, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego jest uruchamiany po zasileniu konta bankowego Właściciela kwotą, odpowiadającą cenie abonamentu wybranego przez Użytkownika.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Właściciela przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 - ze zm.). Wobec powyższego Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie określonym w wyżej wymienionej Ustawie.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w ankietach Użytkowników treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Poufność

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do Serwisu, w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia usług przez Właściciela.
 2. Użytkownik jest właścicielem wszelkich danych zebranych w wyniku zrealizowanych badań ankietowych.
 3. Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do płatnych usług Serwisu.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Właściciela Serwisu e-maila dotyczącego reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o treści tych zmian drogą elektroniczną.
rozpocznij twim